Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem
č. 127/2005 Sb.,  o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů
a dalšími právními předpisy. Doporučuji vám, uživatelům webu www.prirozenou-cestou.cz a ivakukackova.cz ve svém vlastním zájmu věnovat výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Správcem osobních údajů získaných z webu www.prirozenou-cestou.cz
a ivakukackova.cz je provozovatelka webu Iva Kukačková, Zlatá stezka 371,
403 21 Ústí nad Labem, IČ: 44261225.

Zpracovávat osobní údaje mi povoluje výše uvedený zákon za účelem plnění Smlouvy, z titulu oprávněného zájmu zasílání obchodních sdělení nebo na základě vašeho uděleného souhlasu se zasíláním novinek.

Osobní údaje poskytujete dobrovolně.
Předáním informace o své emailové adrese mi udělujete souhlas k zasílání sdělení  podle příslušné zájmové skupiny elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Tento souhlas lze kdykoliv zrušit.

Osobní údaje (dále jen OU) získané dle těchto podmínek budu zpracovávat tak, abych vám vyšla vstříc, poskytla vám to,  co vás skutečně zajímá, pomáhá a usnadnila vám orientaci.
Budu proto údaje od vás získané dle těchto podmínek odpovědně zpracovávat a vytvářet databáze kontaktů fragmentováním  do zájmových skupin:

- rozvoj osobnosti, zkvalitnění života
- cvičení
- všechny oblasti uvedené na webu ivakukackova.cz

k zasílání novinek, rad, nabídek a nových informací.

Zpracování osobních údajů je prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Osobní údaje nejsou zpracovávány jinak, než
k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž jste vy jako subjekt údajů vyslovili souhlas. Přičemž data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle ale po dobu 5 let, pokud se nerozhodnete
pro ukončení dříve (viz „vaše práva“).

Používám také cookies, což je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Usnadní Vám další návštěvu, ta se může stát produktivnější.

OU shromažďuji a také likviduji.

Na poskytnutí služeb a realizaci Smluv se spolupodílí další organizace. Jsou proto zpracovateli vašich osobních údajů. Jsou to profesionálové ve své profesi a mám s nimi uzavřené zpracovatelské smlouvy
v souladu s výše uvedenými zákony.

Jako správce vašich OU prohlašuji, že Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě či právnímu subjektu vyjma Státních orgánů za účelem provedení oprávněné kontroly. Vaše osobní data neopustí hranice EU.

Seznamte se nyní se svými právy.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny subjekty údajů, kteří mi jako správci údajů poskytnou své osobní údaje, informuji o těchto jejich zákonných právech:

Subjekt údajů jste Vy, kteří jste mi dali své osobní údaje. Jako subjekt údajů máte právo k přístupu ke svým osobním údajům, právo je doplňovat, opravovat, právo na výmaz, právo  na omezení zpracování a právo vznést námitku.

V této souvislosti se můžete na mě obrátit telefonicky, tel.: 777 285 488 či elektronickou poštou na kukackova@prirozenou-cestou.cz.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li, správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Vstupuje v platnost 9. dubna 2018