VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

fyzické osoby Iva Kukačková, web: ivakukackova.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) fyzické osoby Iva Kukačková, se sídlem Zlatá stezka 371, 403 21 Ústí nad Labem, IČO: 44261225, Živnostenský list vydal:

Magistrát města Ústí nad Labem, živnostenský odbor, dne 31. 10. 2007, č. j.: ŽO/U14567/2007/Mon, Ev. č.: 351001-107730, e[Sa1] -mail: ivakukackova@ivakukackova.cz, telefonní číslo: +420 777 285 488, adresa provozovny: Zeyerova 718/38, 400 03 Ústí nad Labem,(„Já” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a mě, jakožto prodávající, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách: ivakukackova.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde http://ivakukackova.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny
v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat.

Jak jistě víte, tak komunikujeme i na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti mě
a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí objednávkového formuláře, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ivakukackova.cz.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na mých webových stránkách, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1.           NĚKTERÉ   DEFINICE

1.1.      Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Služby;

1.2.      DPH - nejsem plátce;

1.3.      Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem na Celkovou cenu;

1.4.      Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Služby se mnou;

1.5.      Vy jste osoba nakupující na mých webových stránkách, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.6.      Služby je vše, co můžete nakoupit na mých webových stránkách.

 

2.           OBECNÁ   USTANOVENÍ   A   POUČENÍ

2.1.      Při nákupu Služeb je Vaše povinnost poskytnout mi všechny informace správně
a pravdivě. Informace, které jste mi poskytli v Objednávce, budu tedy považovat za správné a pravdivé.

2.2.      Na mých webových stránkách si můžete přečíst osobní zkušenosti některých mých studentů, klientů nebo zákazníků. Všechny autory osobních zkušeností znám a jejich příspěvky byly doručeny mně a mnou
po té zveřejněny.

3.           UZAVŘENÍ   SMLOUVY

3.1.      Smlouvu se mnou je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2.      Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím objednávkového formuláře, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované mnou tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3.      K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na webovém formuláři vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a)       Informace o nakupované Službě, o jejíž nákup máte zájem,

b)       Informace o Ceně, způsobu platby Celkové ceny a způsobu poskytnutí služby; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí webu, přičemž informace o Ceně
a celkové Ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolné Služby;

c)       Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli komunikovat, zejména tedy jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4.      V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat.
Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo mně.

3.5.      Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy mi bude doručena, potvrdím zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi.

3.6.      Může nastat případ, kdy Vám nebudu moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situaci, kdy bude naplněná kapacita pořádané akce, i když o této skutečnosti se snažím včas na webových stránkách informovat. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžu Objednávku potvrdit, budu Vás kontaktovat. Pokud to bude možné, zašlu Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy moji nabídku potvrdíte.

3.7.      V případě, že v rámci Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsem povinna  Vám Službu
za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budu bezodkladně kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy moji nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných poskytovatelů nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.      V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3. 9.    Smlouvu na poradenskou a terapeutickou činnost lze uzavřít i telefonicky, prostřednictvím SMS nebo Whats App.

 

4.           CENOVÉ   A   PLATEBNÍ   PODMÍNKY

4.1.      Cena je vždy uvedena v rámci informací k nabízené Službě, v návrhu Objednávky a samozřejmě
ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou v informaci k nabízené Službě a Cenou uvedenou
v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou
ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky.

4.2.      Nejsem plátce DPH.

4.3.      Platbu Celkové ceny po Vás budu požadovat po uzavření Smlouvy a před poskytnutím Služby. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími  způsoby:

a)     Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašlu v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je splatnost Celkové ceny uvedena v potvrzení objednávky, nebo faktuře, kterou obdržíte na e-mail, který jste uvedli do Objednávky.

b)     Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Služby poskytnuté v mé provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Služby.

c)     Za Služby poskytnuté v mojí provozovně je možné také platit bankovním převodem prostřednictvím QR kódu, který Vám poskytnu při převzetí Služby.

4.4.      Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána
na Vaši e-mailovou adresu.

4.5.      Nárok na poskytnutí objednané Služby máte až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a k poskytnutí Služby se dostavíte. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na můj účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

5.           POSKYTNUTÍ   SLUŽBY  - Poradenská, lektorská služba a maloobchodní prodej:

5.1.      Služba Vám bude poskytnuta způsobem a na místě, které budou dohodnuty před uzavřením smlouvy. Zpravidla jsou uvedena na webu a Vám jsou tyto okolnosti známi před odesláním Vaší objednávky.  Služby poskytuji v mé provozovně i mimo ni.

5.2.      V případě, že Službu nemůžu poskytnout vlivem nepředvídatelných okolností nebo z důvodu mé nemoci, domluvíme se na náhradním plnění, případně na vrácení peněz, byla-li cena zaplacena předem.

6.           ODSTOUPENÍ   OD   SMLOUVY

6.1.      Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu uvedenou v mých identifikačních údajích „Kontakt“).

6. 2.      Pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí lektorské a poradenské činnosti v oblasti rozvoje osobnosti poskytnuté v mé provozovně platí tyto storno podmínky: dle doby před poskytnutím první služby, v které obdržím Vaše odstoupení od smlouvy, je stanovena minimální výše odstupného následovně:
14 - 7 dní     50 % Celkové ceny
6 -   2 dny     75 % Celkové ceny
1 - 0 dní       100 % Celkové ceny.

6. 3.  Pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí cestovní služby platí storno podmínky uvedené v bodu 15.1. těchto VOP.

 

7.            CESTOVNÍ   AGENTURA​

​Veškeré právní vztahy mezi cestovní agenturou Iva Kukačková a zákazníky se řídí smlouvou o poskytnutí cestovní služby (dále jako SPCS) , tj. smlouvou o poskytnutí jednotlivé služby a ne jejich kombinací dle výkladu zákona č. 159/99 Sb a zákona č. 111/2018 Sb a dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník. Cestovní agentura tak nenabízí zájezdy ani kombinované cestovní služby ve smyslu zákona 159/99 Sb, resp. Zákona č. 111/2018 Sb.

​Právní rámec pro oblast cestovního ruchu v ČR: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz).

​7.1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) tvoří nedílnou součást SMLOUVY O POSKYTNUTÍ CESTOVNÍ SLUŽBY (dále též jako SPCS) uzavřené mezi zákazníkem a CA.

8. ÚČASTNÍCI   SMLOUVNÍHO   VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu (dále jen „smluvní strany“) jsou:

a) cestovní agentura Iva Kukačková, jakožto poskytovatel cestovní služby,
b) zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“).

9. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

9.1. Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji jednotlivých služeb cestovního ruchu. Jedná se zpravidla o zajištění ubytování, případně o zajištění jiných služeb cestovního ruchu, které má cestovní agentura podle § 1a zákona č. 159/1999 nárok nabízet a to: nabídka a prodej ubytovacích služeb, nabídka a prodej dopravy a zprostředkování prodeje zájezdu cestovní kanceláře. Za samostatnou službu cestovního ruchu se pak nepovažuje taková služba, která je z podstaty věci součástí jiné služby cestovního ruchu. Jedná se například o přepravu zavazadel poskytovanou jako součást přepravy osob, drobné dopravní služby, stravování, nápoje a úklid poskytované jako součást ubytovacích služeb nebo přístup do místních zařízení určených pro hotelové hosty, jako je bazén, sauna, lázně, posilovna atd.

9.2. CA Iva Kukačková nenabízí a neprodává zájezdy, tj. soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu v ČR i mimo území ČR pro účely téže cesty nebo pobytu, sestaveného, nabízeného a CA prodávaného za celkovou cenu, tj. zájezdu dle definice § 1b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zákon o cestovním ruchu“ a „zájezd“). Stejně tak CA Iva Kukačková nenabízí a neprodává spojené cestovní služby dle § 1c odst. 1 písm. a) zákona 111/2018 Sb.

9.3. Je-li uzavřena smlouva o poskytnutí cestovní služby, tak odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito VSP.

10. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

10.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA vzniká uzavřením SMLOUVY O POSKYTNUTÍ CESTOVNÍ SLUŽBY (dále též jako SPCS), tj. přijetím nabídky na uzavření smlouvy. CA vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o službě) v textové podobě. Je-li smlouva vyhotovena v písemné formě v souladu s ustanovením § 2525 odst. 2 občanské ho zákoníku, nahradí její stejnopis potvrzení o zajištění cestovní služby. V případě smluv uzavíraných distančním způsobem vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a CA potvrzením objednávky zákazníka ze strany CA nebo uzavřením písemné smlouvy o poskytnutí cestovní služby.

10.2. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na smlouvě o poskytnutí cestovní služby. Zákazník má po uzavření smlouvy právo na poskytnutí služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smlouvy.

10.3. V případě, že zákazník uzavře smlouvu pro více osob (dále jen „spolucestující”), má se pro účely smlouvy o poskytnutí cestovní služby za to, že uzavřel smlouvu na základě pověření a s vědomím spolucestujících. Zákazník, který je na smlouvě podepsán, resp. potvrdil uzavření smlouvy zaplacením zálohy, odpovídá CA za úhradu ceny cestovní služby ve smlouvě uvedené, a to i jménem spolucestujících.

10.4. V případě, že zákazníkem je právnická osoba, odpovídá za cenu služby ve smlouvě uvedené. Konkrétní fyzická osoba, která smlouvu za právnickou osobu podepsala, ručí CA za uhrazení ceny služby pro případ, že právnická osoba nesplní svoji povinnost.

10.5. Zákazník vždy odpovídá za správné a úplné vyplnění identifikačních údajů jak u své osoby, tak u spolucestujících. Identifikačními údaji se rozumí minimálně u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a případně i trvalé bydliště a u právnických osob název, sídlo a IČO. Zákazník dává uzavřením smlouvy o poskytnutí cestovní služby CA souhlas k použití jeho osobních údajů a k zasílání nabídek CA v budoucnosti dle zásad o ochraně osobních údajů.

10.6. Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí s ní, zároveň tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy, a tudíž všechny smluvní podmínky přijímá a souhlasí s nimi.

10.7. Podpisem smlouvy o poskytnutí cestovní služby se CA zavazuje zákazníkovi zajistit službu v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

10.8. Právo zákazníka čerpat objednanou službu cestovního ruchu vzniká uzavřením smlouvy o poskytnutí cestovní služby, přičemž v případě, že zákazník neuhradí cenu služby v plné výši dle smlouvy, je CA oprávněna od smlouvy odstoupit a na klientovi požadovat úhradu skutečně vzniklých nákladů (viz odstupné/stornopoplatky).

10.9. V případě, kdy je zákazníkem odsouhlasený návrh smlouvy doručen do CA až po vyznačené, resp. jiným způsobem stanovené lhůtě, nebo je-li smlouva vyplněna ze strany zákazníka neúplně, s výhradami nebo v rozporu s těmito VSP, nedochází k uzavření smlouvy a CA je oprávněna nabídnout cestovní službu jinému zájemci.

 

11. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Ceny cestovních služeb poskytovaných CA jsou cenami sjednanými dohodou mezi CA a zákazníkem a jsou písemně uvedeny v potvrzené SPCS. Cena cestovní služby je přesně definována na webu nebo jiném prodejním materiálu CA. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na SPCS, odvozený z nabídky. V zásadě však platí, že služba, která není v nabídce uvedena pod bodem „cena zahrnuje“ a není uvedena ani ve SPCS, nebyla objednána.

11.2. Cena cestovní služby je přesně definována na webu nebo jiném prodejním materiálu CA. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na SPCS, odvozený z nabídky. V zásadě však platí, že služba, která není v nabídce uvedena pod bodem „cena zahrnuje“ a není uvedena ani ve SPCS, nebyla objednána.

11.3. CA má právo na zaplacení ceny objednaných služeb před jejich poskytnutím, a to v termínech uvedených ve smlouvě nebo v těchto VSP. Jakákoliv platba dle smlouvy poskytnutí cestovní služby se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CA vedený u příslušného peněžního ústavu nebo uhrazena v hotovosti či platební kartou.

11.4. CA má právo na uhrazení zálohy ve výši 50% (není-li ve smlouvě uvedeno jinak) z ceny dohodnutých služeb, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Výše zálohy je určena tak, aby zohledňovala obvyklé platební podmínky, které jsou zpravidla sjednávány se subdodavateli služeb, kteří poskytují ubytovací, dopravní a jiné cestovní služby.

11.5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny cestovní služby zákazníkem je CA oprávněna od smlouvy odstoupit. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit skutečně vzniklé náklady (viz. odstupné - stornopoplatky).

11.6. Není-li mezi CA a zákazníkem dohodnuto jinak nebo nevyplývá-li z těchto VSP jinak, je zákazník povinen doplatek ke složené záloze za poskytovanou službu složit vždy nejpozději do 30 dnů před datem poskytnutí služby.

11.7. Pro případ rezervace cestovních služeb ve lhůtě kratší než 30 dnů před jejich poskytnutím, je celková cena splatná zároveň s uzavřením smlouvy o poskytnutí cestovní služby.

12. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

12.1. K základním právům zákazníka patří:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených cestovních služeb

b) právo požadovat informace o všech rozhodných skutečnostech, které jsou CA známy a jež se předmětně dotýkají smluvně ujednaných a zaplacených služeb

c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,

d) právo odstoupit od smlouvy kdykoli před poskytnutím cestovní služby bez udání důvodu proti zaplacení odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy stanoveného CA v souladu s právními předpisy,

e) právo sdělit CA písemnou formou změnu v osobě, která bude cestovní službu čerpat namísto původního zákazníka uvedeného ve smlouvě, za předpokladu, že třetí osoba splňuje podmínky pro čerpání této služby. Změna v osobě zákazníka je vůči CA účinná, doručí-li mu původní zákazník o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky smlouvy. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením poskytnutí služby.

f) právo na reklamaci vad poskytovaných služeb a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem

g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí ve smlouvě, případně v dalších dokumentech před nepovolanými osobami,

h) právo na obdržení nezbytných dokladů nutných pro čerpání řádně zaplacené služby. Tyto dokumenty budou klientovi předány formou, která je dohodnuta ve smlouvě, a to nejpozději 7 dnů před datem poskytnutí služby.

12.2. K základním povinnostem zákazníka patří:

a) poskytnout CA součinnost, která je nezbytná k řádnému zabezpečení a plnění cestovní služby, zejména úplně a pravdivě vyplnit požadované údaje ve smlouvě o poskytnutí cestovní služby nebo nezávazné objednávce, která slouží jako podklad pro přípravu smlouvy. Sdělit jakékoli změny těchto údajů a předložit další podklady podle konkrétních požadavků CA.

b) zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělého spolucestujícího při čerpání služby

c) doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník je starší 15 let a mladší 18 let a čerpá službu bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce,

d) oznámit při uzavírání smlouvy o poskytnutí cestovní služby, či při vyplňování objednávky účast osob cizího státního občanství. Zákazníci jiného než českého státního občanství jsou povinni si ještě před objednáním cestovní služby zjistit pasové, vízové a jiné nutné formality pro svůj pobyt v příslušné destinaci, i v tranzitních zemích

e) bez zbytečného prodlení oznámit CA své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných cestovních služeb,

f) dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklos-ti země a míst, do kterých cestuje. Je povinen zajistit, aby platnost jeho cestovních dokladů byla minimálně 6 měsíců po skončení dovolené u zemí kde je to vyžadováno.

g) v případě čerpání cestovních služeb v zahraničí, je zákazník povinen vybavit se doklady požadovanými pro vstup do příslušných zemí, pobyt, případně tranzit (platný cestovní pas s požadovanou dobou platnosti, vízum, doklad o zdravotním pojištění, očkování apod. pokud je vyžadováno). Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky www.mzv.cz, resp. zastupitelských úřadů jednotlivých zemí.

h) zaplatit celkovou cenu cestovní služby a veškerých případných dalších nákladů s těmito službami spojenými.

i) převzít od CA doklady nutné pro následné čerpání cestovní služby a dostavit se na místo určení, kde bude služby poskytnuta (např. dostavit se do ubytovacího zařízení)

j) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních spolucestujících, dodavatelů služeb či CA a uhradit případnou škodu, kterou svým jednáním způsobil,

k) zajistit si očkovací či případně jiné zdravotní povinnosti při cestách do zemí, u nichž jsou tyto povinnosti stanoveny nebo byly na základě pandemické situace zavedeny. Jeví-li zákazník známky nakažlivé nemoci, neměl by čerpat cestovní službu, pokud při tom přijde do kontaktu s jinými osobami.

l) řídit se pokyny poskytovatelů cestovních služeb (recepce, majitel/správce ubytovacího zařízení, řidič, atd.) a také pokyny osob pověřených CA, jakož i předpisy platné v navštívené zemi a včetně předpisů dopravců a ubytovatelů s ohledem na místní kulturní zvyky.

m) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takovouto skutečnost nejlépe písemně oznámit CA a zaplatit odstupné dle ustanovení čl. 9,

n) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě, která bude čerpat cestovní službu dle čl. 6. bodu 6.1. je povinen tuto skutečnost oznámit do CA v textové podobě a k tomuto oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o poskytnutí cestovní služby. CA má právo si za provedení změny osoby, která bude čerpat cestovní službu, účtovat poplatek ve výši minimálně 500,- Kč/osoba nebo skutečně vzniklé náklady.

o) Veškeré náklady a škody, které vzniknou zákazníkovi z důvodu nedodržení výše uvedených podmínek či předpisů, nese zákazník ke své tíži.

12.3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:

a) seznámit osoby, které budou čerpat cestovní službu s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, zejména
je pak informovat o rozsahu a kvalitě sjednaných služeb,

b) odevzdat CA předem jmenný seznam osob, které budou cestovní službu čerpat, u dětí do 15 let uvést plné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod dle bodu 6.2.

 

13. POVINNOSTI A PRÁVA CESTOVNÍ AGENTURY

13.1. CA je povinna řádně a pravdivě informovat zákazníka o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných cestovních služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CA známy

13.2. Při jakékoli probíhající komunikaci mezi zákazníkem a zástupci CA je nezbytné oboustranné dodržování nejen etických norem, ale i odpovídajících zákonů. Musí být vyloučeny jakékoli projevy neslučující se s právem na ochranu osobnosti (i ustanovením zákona o přestupcích, zejména § 49 zákona č. 200/1990 Sb.). Konkrétně naprosto nepřípustné jsou projevy dotýkající se občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, osobního jména atd.  Výše popsané jednání je považováno za podstatné porušení smlouvy o poskytnutí cestovní služby.

13.3. CA je oprávněna od smlouvy o poskytnutí cestovní služby odstoupit v případě, že zákazník porušil svou zákonnou nebo smluvně převzatou povinnost (zejména v případě porušení povinnosti uhradit řádně a včas cenu objednané cestovní služby, v případě úmyslného jednání proti dobrým mravům, v případě podvodného jednání zákazníka či v případě, že zákazník způsobuje svým jednáním CA nebo jiným zákazníkům vědomě škodu).

14. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB

14.1. Zrušení dohodnutých služeb ze strany CA

CA je oprávněna od smlouvy o cestovní službě odstoupit, pokud v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení cestovní služby oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před poskytnutím služby. CA v těchto případech vrátí zákazníkovi v co nejkratším termínu (zpravidla do 7 dnů) veškeré uhrazené platby. Pro CA však nevzniká vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

 

14.2. Změny dohodnutých služeb před zahájením čerpání cestovní služby ze strany CA

Nutí-li vnější mimořádné okolnosti CA změnit některou z hlavních náležitostí cestovní služby nebo nemůže-li CA splnit zvláštní požadavky zákazníka, CA zákazníkovi předá v textové podobě návrh na změnu smlouvy spolu s těmito informacemi:

a) o dopadu navrhovaných změn na cestovní služby

b) o lhůtě, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy bez nutnosti platit odstupné-stornopoplatky,

c) o důsledcích pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy,

d) o případné náhradní službě cestovního ruchu (např. náhradní ubytování stejné nebo vyšší kategorie) a o její ceně.

 

14.3. Zákazník má právo rozhodnout se, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí:
a) pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, platí, že s její změnou souhlasí.
b) jestliže změna smlouvy vede i k výraznému zvýšení ceny cestovní služby, má zákazník právo od smlouvy odstoupit bez nutnosti platit odstupné-stornopoplatky a veškeré již zaplacené peněžní prostředky mu budou vyplaceny zpět v hotovosti do 7 dnů.

c) Jestliže se v důsledku změny závazku ze smlouvy sníží jakost poskytnuté cestovní služby, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

 

14.4. Změny sjednaných cestovních služeb ze strany zákazníka

a) zákazník má právo na změnu dohodnutých cestovních služeb kdykoliv před začátkem jejich čerpání, pokud je tato změna objektivně možná. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku.

b) poplatky se účtují vždy za každou osobu, včetně dětí případně za každou ubytovací jednotku

c) CA posuzuje jednotlivé změny individuálně s tím, že je ale oprávněna účtovat poplatky až do výše uvedené v bodě 10. nebo do výše skutečných nákladů.

14.5. Pravidla při změně již sjednaných služeb ze strany zákazníka

a) změna (snížení i zvýšení) počtu osob v ubytovacím zařízení (např. v apartmánu), kde je cena uvedena za celou ubytovací jednotku může mít vliv na zvýšení/snížení výsledné ceny cestovní služby. Pokud je cena za ubytovací jednotku uvedena za osobu a rozpočítána dle počtu osob a dojde ke snížení počtu osob v apartmánu, je zákazník povinen uhradit i neobsazená lůžka, tj. zvýší se cena za ubytovací služby osobám, které ubytovací službu budou čerpat.

b) pokud jsou na smlouvě o poskytnutí cestovní služby uvedené jiné smluvní podmínky pro případ odstoupení od smlouvu ze strany zákazníka, mají tyto přednost před těmito VSP.

c) u změny termínu, destinace, ubytovacího zařízení, ubytovací jednotky, typu stravování se posuzuje vždy skutečnost, zda daná změna je možná s ohledem na dodavatele služeb a dále zda nově vybraná ubytovací služba je od stejného dodavatele, a především jak dopředu před nástupem na ubytování je daná změna prováděna. Změna tak může být provedena jen za poplatek (viz bod 9) nebo na ni může být nahlíženo jako na storno původní služby s nutností uhradit odstupné (stornopoplatky) a objednání služby nové.

e) změny u dopravních služeb (jízdenky atd.) se řídí jejich všeobecnými podmínkami a podmínky CA se na ně nevztahují. Většinou platí, že provádění změn typu: změna jména cestujícího, je vždy zatížena poplatky, které mohou dosahovat vysoké % ceny. Všeobecné smluvní podmínky dopravce mají vždy přednost před VSP CA. 

f) V případě zkrácení pobytu ze strany zákazníka, jakož i nečerpání služeb na základě vlastního rozhodnutí, se cena za nečerpané služby nevrací.

g) přístup ze strany CA k žádosti o odstoupení od smlouvy ze strany klienta je vždy individuální a snažím se najít co nejvýhodnější řešení pro klienta pokud je to možné, např. pokud má zákazník náhradní osobu, která objednané služby převezme a převod na jinou osobu je možný, neúčtuji žádné poplatky za odstoupení od smlouvy a mohou být účtovány pouze poplatky za změnu smlouvy.

 

15. ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY) A POPLATKY ZA ZMĚNU

15.1. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, nebo odstoupí-li CA od smlouvy před zahájením poskytování cestovní služby z důvodu porušení povinnosti zákazníkem (např. pokud nezaplatí včas za objednané služby), je zákazník povinen zaplatit níže uvedené odstupné v závislosti na délce doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy před datem poskytnutí služby. Časový úsek před poskytnutím služby, ve kterém bylo oznámeno odstoupení od smlouvy Výše odstupného (stornopoplatek), vždy doložené skutečně vzniklé náklady, ale nejméně však:​

více jak 60 dní 10% celkové ceny cestovní služby - nejméně však 1000,- Kč

59-30 dnů 30% celkové ceny cestovní služby - nejméně však 1000,- Kč

29-16 dnů 60% celkové ceny cestovní služby - nejméně však 1000,- Kč

15-10 dnů 75% celkové ceny cestovní služby - nejméně však 1000,- Kč

9-5 dnů 90% celkové ceny cestovní služby - nejméně však 1000,- Kč

4 a méně dnů 100% celkové ceny cestovní služby - nejméně však 1000,- Kč

​není-li dále stanoveno jinak, účtuje se odstupné za každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny cestovní služby, a to včetně dětí

V případě, že se jedná o cenu za celý apartmán nebo za jinou ubytovací jednotku jako celek, může být storno počítáno dle skutečně vzniklých nákladů, tzn. že odstupné může být stanoveno na celou ubytovací jednotku a nikoliv na osobu.

Skutečně vzniklými náklady se rozumí zejména provozní náklady CA a již uhrazené prostředky dodavateli cestovních služeb CA je oprávněna odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny služeb pro určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo odstoupení od smlouvy prokazatelně doručeno do CA. Do počtu dnů se už nezapočítává den, kdy měla být služba poskytována.

 

15.2. Poplatky za změny smlouvy

CA si vyhrazuje právo na účtování poplatků za každou změnu provedenou již v uzavřené smlouvě o poskytnutí cestovní služby. Jedná se zejména o změny, které je možné provést před odjezdem, aniž by to mělo zásadní význam na původní povahu služby, termím a její cenu, tj. např. změna účastníka (nikoliv objednavatele), změna typu stravování, změna ubytovací jednotky v rámci jednoho ubytovacího zařízení atd. V tomto případě je účtován jednorázový poplatek 500,- Kč/osoba za každou změnu.

U dopravních služeb jsou změny závislé na VSP dopravce. U letenek je provádění změn velmi omezeno a změna jména cestujícího, trasy, termínu nebo dopravce se prakticky rovná stornování původní letenky a vystavení letenky nové. U autobusové dopravy se změny týkají hlavně změny termínu, změny nástupního místa, změny cestujícího a je zde účtován jednorázový poplatek 500,- Kč/za každou změnu a osobu pokud je možné tuto změnu provést.

 

16. POJIŠTĚNÍ NA STORNO SE 100% VRÁCENÍM PENĚZ

16.1. všem klientům důrazně doporučuji před jejich dovolenou uzavřít kvalitní cestovní pojištění, které kryje kromě cestovního a zdravotního pojištění, též 100% vrácení již zaplacených prostředků v případě, že na svou dovolenou nebudete moci odjet z vážných a neočekávaných důvodů jako je úraz, hospitalizace, nemoc, úmrtí v rodině, nutná péče o člena rodiny a další mimořádné okolnosti.

17. REKLAMACE

17.1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých cestovních služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s CA, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace je vždy písemný.

17.2. Právo z odpovědnosti za vady smlouvy o poskytnutí cestovní služby je zákazník povinen uplatnit u CA (doporučujeme nejlépe poštou na sídlo společnosti, nebo elektronicky na e-mail společnosti) bez zbytečného odkladu. Má-li cestovní služba vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu přímo v místě poskytnutí služby v době jejího čerpání, má zákazník právo na slevu z ceny služby ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady, pokud tato vada byla neodstranitelná.

17.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno v místě poskytované služby, a to za součinnosti zástupce CA a poskytovatele služby nebo jiného pověřeného zástupce. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Reklamace může být podána všemi možnými prostředky tedy i ústně, ale doporučuji její písemné podání.

17.4. V případě, že dojde mezi CA a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, +420 222 703 404, web: www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17.5. CA je oprávněna vyřizování reklamace v místě poskytované služby řešit poskytnutím náhradní služby, tj. zjednáním nápravy. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsahem smluvního ujednání (smlouva o poskytnutí cestovní služby) a podléhají zpoplatnění.

17.6. CA je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, nedohodne-li se se zákazníkem na delší době.

17.7. CA nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve smlouvě o poskytnutí cestovní služby, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná až na místě, u hotelu, penzionu či jiné organizace. Pokud se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, hluční sousedé apod.) zákazníkovi náhrada škody nenáleží.

17.8. Pokud se jedná o středisko nebo letovisko, které je prezentováno jako živé a rušné místo, vznikající možný hluk nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace. S ohledem na množství zřejmých odlišností v mentalitě každého etnika, dotýkající se zejména náboženských, kulturních a hygienických zvyklostí i postupů uplatňovaných v běžném životě, je nezbytností tyto plně respektovat. V případě, že projevy spojené s popisovanými zvyklostmi jsou odlišné od standardů v ČR, nezakládá uvedené oprávnění pro vznesení reklamace.

17.9. Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je udílena kompetentní institucí dané země, přičemž hodnocení CA může být odlišné s ohledem na aktuální stav nemovitosti.

18. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cestovní agentura vystupuje jako správce osobních údajů zákazníků a osob, které čerpají cestovní službu jako spolucestující. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách ivakukackova.cz nebo na vyžádání.

 

19. DALŠÍ UJEDNÁNÍ A UPOZORNĚNÍ NA STANDARDY SLUŽEB

19.1. Podle mezinárodních zvyklostí jsou zákazníci v ubytovacích zařízeních ubytováni nejdříve ve 14:00 hodin (tzv. check-in) a v den odjezdu musí opustit pokoje do 09:00 hodin (tzv. check-out).

19.2. Stravovací služby u hotelů začínají zpravidla vždy večeří v den příjezdu a končí snídaní u pobytu s polopenzí nebo obědem u pobytů s plnou penzí.

19.3. U hotelů se službami all inclusive začínají služby zpravidla v den příjezdu v 15:00 hodin a končí v den odjezdu ve 12:00 hod.

19.4. Žádné náhrady za nevyužité stravování nejsou poskytovány. Váš časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje/apartmánu, a proto si svůj příjezd do ubytovacího zařízení naplánujte s ohledem na check-in a check-out daného objektu.

19.5. Rozdělování ubytovacích kapacit, respektive jednotlivých pokojů/apartmánů probíhá zásadně ze strany smluvních partnerů – ubytovatelů. Tam kde je to možné nabízíme zpoplatněnou služby „garance pokoje“, kdy je možné si za poplatek zamluvit konkrétní pokoj dle Vašeho přání.

19.6. Fotografie ubytovacích kapacit uvedené na webu nebo dalších prodejních materiálech jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který je zákazníkovi na místě přidělen.

19.7. Zákazník musí ve výjimečných případech počítat i s možností změny ubytovací kapacity, a to i na část pobytu při zachování všech jeho práv vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí cestovní služby.

19.8. CA nezodpovídá za případné znečištění pláží či moře z důvodu klimatických podmínek nebo jiných nepředvídatelných důvodů.

19.9. Údaje o vzdálenosti pláže od hotelu inzerované na webových stránkách jsou pouze orientační a je nutné takto k nim přistupovat. U každé ubytovací kapacitě je vždy uvedena adresa nebo souřadnice GPS, díky kterým si klient může udělat vlastní obrázek o poloze ubytovacího zařízení.

19.10. V případě, že je klimatizace/topení v ubytovacím zařízení ovládáno centrálně, je konkrétní určení časového rozmezí fungování klimatizace/topení plně v kompetenci správy ubytovacího zařízení.

19.11. CA nezodpovídá za případné výpadky, rozsah a kvalitu wi-fi připojení, způsobených místním dodavatelem internetového připojení nebo počtem aktuálně připojených uživatelů atp. Pokud je pro Vás internetové připojení důležité např. pro výkon Vašeho povolání, doporučujeme využít služeb individuálního a garantovaného připojení přes Vašeho telefonního operátora než využívat sdílenou wi-fi síť ubytovacího zařízení.

19.12. Vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daných oblastech a s tím spojené existenci rozličné fauny a flóry, je logickým důsledkem výskyt nepříjemného hmyzu i v prostorách ubytovacích zařízení. I přes intenzivní snahy ubytovatelů nelze striktně vyloučit přítomnost hmyzu v prostorách pokoje. Problém je vždy nutno řešit v okamžité návaznosti po zjištění aktuálního výskytu, následně po skončení ubytovací služby je eventualita nápravy i jakékoliv hypotetické náhrady vyloučena.

 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1.  Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah těchto VSP, odpovídají platným právním předpisům a všem skutečnostem známým a dostupným v době sepsání a zveřejnění VSP. CA si však vyhrazuje právo aktualizace a změn.

20.2. Tyto VSP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí cestovní služby. Jsou volně k dispozici na prodejním portálu ivakukackova.cz

20.3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti v lednu 2023.