VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
Iva Kukačková

ivakukackova.cz

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných Ivou Kukačkovou.

 

VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a/nebo prodávajícího a/nebo provozovatele internetového obchodu (dále jen „Prodávající“), kterým je  Iva Kukačková., IČ: 44261225, Zlatá stezka 371, 403 21 Ústí nad Labem, provozovna Zeyerova 718/38, 400 03 Ústí nad Labem,  zapsaná Magistrát města Ústí nad Labem, živnostenský odbor, dne 31. 10. 2007, č. j.: ŽO/U14567/2007/Mon, Ev. č.: 351001-107730
a kupujícího, zákazníka nebo spotřebitele (dále jen „Kupující“).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Prodávajícím je Iva Kukačková., IČ: 44261225, Zlatá stezka 371, 403 21 Ústí nad Labem, provozovna Zeyerova 718/38, 400 03 Ústí nad Labem,  zapsaná Magistrát města Ústí nad Labem, živnostenský odbor, dne 31. 10. 2007, č. j.: ŽO/U14567/2007/Mon, Ev. č.: 351001-107730, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem,
a Kupující, který spotřebitelem není.

 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavíraní a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tento Kupující se řídí VOP v rozsahu, kterým se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

 

 

III. KUPNÍ SMLOUVA

 

Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na VOP a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů/služeb, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů a firemních log, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Kupující spotřebitel: Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží/služby Prodávajícího na webové stránky. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy prostřednictvím e-mailové objednávky po telefonu asistovat Prodávající. Kupní smlouva vzniká po zvolení dopravy a způsobu úhrady v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím a přijetí objednávky Prodávajícího. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající zodpovědnost. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí informativním e-mailem na zadaný e-mail Kupujícího. Potvrzení nemá vliv na vznik Kupní smlouvy.

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů
a náležitostí.

 

Kupující podnikatel:
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Pokud se stane, že deklarované zboží již nebude v e-shopu skladem, Kupující bude informován e-mailem nebo telefonicky.

 

Prodávající zodpovídá Kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zodpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době, kdy Kupující věc převzal:

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
- se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
 

 

IV. CENY

 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH. To se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

Akční ceny platí po dobu časově určenou.

 

V. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 

Objednávat zboží je možné následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu www.prirozenou-cestou.cz, ivakukackova.cz
- elektronickou poštou na adrese kukackova@prirozenou-cestou.cz, ivakukackova@ivakukackova.cz
- telefonicky na čísle +420-777 285 488
Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího.

 

VI. ÚHRADA ZBOŽÍ

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

- platba předem bankovním převodem na účet v Airbank: 1767895019/3030
- platba dobírkou při převzetí zboží
- platba osobně v hotovosti

U objednávek přijatých v jiné měně než v české koruně je stanoven přepočet dle kurzu České národní banky, zákazníkovi je účtován kurz dle ČNB, který je aktuální ke dni převzetí zásilky od dopravce.

 

VII. DOPRAVA ZBOŽÍ

 

Místem dodáním zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři. Zboží dodávám obvykle do 10 pracovních dní, v některých případech se může dodací doba prodloužit.

 

Zboží zasílám prostřednictvím České pošty po celé České republice a na Slovensko.

 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

Prodávající žádá Kupujícího, aby neúplnou nebo poškozenou zásilku neprodleně oznámil e-mailem na adresu: kukackova@prirozenou-cestou.cz nebo telefonicky na telefonu: +420 777 285 488.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující má právo podle §1829, odstavce 1, novely Zákona č. 367/2000, Sb. Občanského zákoníku, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí Kupující zboží zaslat v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v nichž zboží převzal.

 

Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající doporučuje (není podmínkou), aby Kupující ke zboží přiložil písemnou žádost o odstoupení od Kupní smlouvy, doklad o nákupu (není podmínkou), iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Při vrácení zboží si může Kupující vybrat způsob úhrady svých peněz, a to buď převodem na účet (trvá do 10 pracovních dnů), nebo poštovní poukázkou (trvá do 10 pracovních dnů).

 

Po obdržení vráceného zboží Prodávající zboží zkontroluje a ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno. Poté Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho přijal (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím).

 

Do kupní ceny, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění. V případě, že Kupující zaplatil objednané zboží předem
a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

IX. REKLAMACE

 

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR a Reklamačním řádem Prodávajícího.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí, to se však nevztahuje:

- na věci prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli které byla nižší cena ujednána
- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
- na použité věci s vadou odpovídající míře používaní nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím
- vyplývá-li to z povahy věci
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Vyřizování stížnosti Kupujícího zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: kukackova@prirozenou-cestou.cz

 

Zboží lze reklamovat u Prodávajícího na adrese:

Iva Kukačková
Zeyerova 718/38
400 03 Ústí nad Labem

 

Na adresu Prodávajícího zašle Kupující kopii nákupního dokladu s popisem závady a se svým kontaktním telefonním číslem.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

 

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu „www.prirozenou-cestou.cz, ivakukackova.cz“ dává Kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

 

Internetový obchod „www.prirozenu-cestou.cz, ivakukackova.cz “ Ivy Kukačkové podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta, cestovní kancelář, externí účetní apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

 

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

 

Kupující dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu „www.prirozenou-cestou.cz, ivakukackova.cz“ ke zpracování, shromažďování a využití svých osobních údajů v databázi  pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi a následného oprávněného zájmu prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Ochrana osobních údajů je specifikována ZDE.

 

XI. COOKIES

 

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím a v den uzavření Kupní smlouvy.

 

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a Kupujícímu jsou přístupné informace o jejím stavu.

 

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedeného v katalogu internetového obchodu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujícími.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2016.